Lokale Politie Zone Minos

Aankoop mobiele barrières voor stoppen van voertuigen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lokale Politie Zone MINOS
Postadres: Liersesteenweg 1a,BE-2640 Mortsel
Tel: +49 7763960
E-mail: bart.maes@politieminos.be
Internetadres(sen): http://politieminos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355180


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop mobiele barrières voor stoppen van voertuigen 
Referentienummer: Lokale Politie Zone MINOS-101/2019-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35113000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop mobiele barrières voor stoppen van voertuigen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE211
II.2.4. Beschrijving
Aankoop mobiele barrières voor stoppen van voertuigen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-09-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pitagone,BE Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Antwerpen, BE-2000 Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Politiezone MInos, BE-2640 Mortsel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Politiezone Minos, BE-2640 Mortsel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08