Fluvius System Operator Cvba (klassieke Sectoren)

Studieopdrachten riolering- en wegenisprojecten R001063 - Nieuw Tongeren.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Lydia Vandezande
Tel: +32 11266338
E-mail: aankoop.aannemers@fluvius.be
Internetadres(sen): www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355138


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Studieopdrachten riolering- en wegenisprojecten R001063 - Nieuw Tongeren. 
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R001063 TO Nieuw-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71320000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het ontwerp van riolering- en wegenisprojecten (R&W), veiligheidscoördinatie en de opmaak van proefverslagen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Tongeren.
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft het ontwerp van riolering- en wegenisprojecten (R&W), veiligheidscoördinatie en de opmaak van proefverslagen. 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
1. Uittreksel uit het strafregister bijvoegen inzake het bedrijf (opvraagbaar viahttp://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister)2. Document "Identificatiegegevens" invullen en bijvoegen3. Aangaande Belgische opdrachtnemers:De via elektronische weg op Telemarc beschikbare attesten inzake de belastingen, heffingen en RSZ zullen via elektronische weg (Digiflow/Telemarc) opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius. De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte. Het attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid moet bevestigen dat de opdrachtnemer, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de aanvraag tot deelneming of offerte, al naargelang, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvraag tot deelneming of offertewaaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
1. Erkenningen
 Geregistreerd sloopopvolgingsdeskundige infrastructuur
o Het studiebureau moet beschikken over of doet beroep op een geregistreerde sloopopvolgingsdeskundige aangesloten bij een erkend sloopvolgingsorganisatie (TRACIMAT).
 Boringen
Boringen die worden uitgevoerd in het kader van het geotechnisch- en het milieu-onderzoek van uitgegraven bodem en de studie van de ontvangende grond dienen te worden verricht:
 ofwel door een aannemer die erkend is voor boringen in de categorie G1 volgens het ministerieel besluit van 27 januari 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers
 ofwel in eigen beheer: in dit geval dient de deskundige te beschikken over een verklaring van OVAM waaruit blijkt dat de deskundige bepaalde boringen zelf mag verrichten.
 Analyses
Alle monsters die worden genomen in het kader van een milieuonderzoek van uitgegraven bodem dient hij te laten analyseren bij een laboratorium dat erkend is voor de uit te voeren metingen krachtens het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. De erkende bodemsaneringsdeskundige deelt steeds aan het betrokken
labo mee dat het gaat om analyses die kaderen binnen de regelgeving van hoofdstuk 10 van het Vlarebo.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-08 10:40
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-08
Plaatselijke tijd: 10:40

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.- Opmerking met betrekking tot de bestekdocumenten:Alle documenten kunnen geheel gratis gedownload worden onder de documenten bij deze bekendmaking op de website van e-Notification (enot.publicprocurement.be). De handtekening van de inschrijver op elk document apart is niet vereist op het ogenblik van het opladen op het elektronisch platform. Deze documenten worden op een globale manier elektronisch ondertekend op het erbij horende indieningsrapport met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Een gescande handtekening is onvoldoende. De handtekeningen worden afgeleverd door de perso(o)n(en) die bevoegd of gemachtigd is/zijn om de inschrijver te verbinden. Een kopie van de statuten wordt bijgevoegd waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaars blijkt. Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht. In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet voor elke deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of bevoegde personen. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State (o.a. RvS nr. 227.654, 6 juni 2014; RvS nr. 232.024, 6 augustus 2015) wordt aangenomen dat het ondertekenen van een offerte voor een overheidsopdracht geen daad van dagelijks bestuur is.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08