Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

Project 23.105/1 (08870458) - Lommel, renovatie collector Lutlommel, Leuken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres: Dijkstraat 8,BE-2630 Aartselaar
Contactpersoon: Dhr. Dirk Nevelsteen
Tel: +32 34504511
Fax: +32 34583020
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen): www.aquafin.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355097

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Sweco Belgium NV
Postadres: Herkenrodesingel 8b, bus 3.01,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 23830640
E-mail: hasselt@swecobelgium.be
Internetadres(sen): http://www.swecobelgium.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project 23.105/1 (08870458) - Lommel, renovatie collector Lutlommel, Leuken 
Referentienummer: AQFINFRA-23105lot1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232411
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Project 23.105/1 (08870458) - Lommel, renovatie collector Lutlommel, Leuken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
Voornaamste plaats van uitvoering: Limburg
II.2.4. Beschrijving
23.105/1 (08870458) - Lommel, renovatie collector Lutlommel, Leuken · Renovatie van bestaande leiding Ø400mm, 500mm, 800mm, 900mm, 1200mm, 1400mm, en 1500mm d.m.v. een kousrenovatie · Renovatie van bestaande leiding Ø2000mm d.m.v. inox manchetten · Opbreken van riolering Ø400mm · Het aanleggen van riolering Ø400mm in open sleuf · Het opbreken van inspectieputten · Het aanleggen van inspectieputten riolering · Het maken van waterdichte bouwputten t.b.v. inbrengen van lining · Het ondergronds brengen van toegangsschachten inspectieputten · Herstellen van inlaten/aansluitingen op bestaande leiding · Opbreken van rijweg in betonstraatstenen, incl. fundering · Affrezen van toplaag asfaltverharding · Aanleg van toplaag asfaltverharding · Opbreken van asfaltverharding, incl. fundering · Aanleggen van asfaltverharding, incl. fundering · Aanleggen van rijweg in betonstraatstenen, incl. fundering · Lokale herstellingswerken aan fietspad in beton · Lokale herstellingswerken aan plantvakken · Lokale herstellingswerken aan rijweg in betonstraatstenen 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 en/of E1, klasse 7.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-08 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-08
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 120 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1, BE-2000 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08