Heilig Hart Dienstverleningscentrum Voor Personen Met Verstandelijke Beperkingen Vzw

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Heilig Hart Dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperkingen vzw
Postadres: Leernsesteenweg 53,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: Patricia Coussement
Tel: +32 93877711
Fax: +32 93877700
E-mail: patricia.coussement@dvcheilighart.be
Internetadres(sen): www.dvcheilighart.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355025


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 
Referentienummer: DVC Heilig Hart-201902-EDPBW-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wegens een fout in het aankondigingsdocument werd de versnelde procedure niet geactiveerd. De procedure betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking in plaats van de mededingingsprocedure met bekendmaking.
Om die reden waren ook de opgeladen documenten niet raadpleegbaar door mogelijk kandidaten. Deze documenten zouden nu wel consulteerbaar moeten zijn.