Kerkfabriek Onze-lieve-vrouw Bijstand Der Christenen

PAROCHIEKERK ONZE-LIEVE-VROUW BIJSTAND DER CHRISTENEN ONZE-LIEVE-VROUWPLEIN 33, 9100 SINT-NIKLAAS. VERNIEUWEN VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen
Postadres: Philippus Neridreef 3,BE-9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Lies Vernimmen (MAAT_WERK architecten)
E-mail: lies@maatwerkarchitecten.be
Internetadres(sen): https://www.kerknet.be/parochie-o-l-vrouw-hulp-der-christenen-sint-niklaas/contact https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355225


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
PAROCHIEKERK ONZE-LIEVE-VROUW BIJSTAND DER CHRISTENEN ONZE-LIEVE-VROUWPLEIN 33, 9100 SINT-NIKLAAS. VERNIEUWEN VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE. 
Referentienummer: MWA-127-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van de Onze-Lieve-Vrouwkerk omvat volgende delen:
Deel 1: BOUWKUNDIGE WERKEN
Deel 2: TECHNIEKEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: PAROCHIEKERK ONZE-LIEVE-VROUW BIJSTAND DER CHRISTENEN, ONZE-LIEVE-VROUWPLEIN 33, 9100 SINT-NIKLAAS
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen van de verwarmingsinstallatie inclusief restauratiewerkzaamheden. 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Bij te voegen bij offerte is een uittreksel uit het strafregister (aan te vragen via e-mail bij: cjc-csr@just.fgov.be) of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver (zowel voor de vennootschap als voor de gemandateerde van de vennootschap):° niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;° niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;°geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;° niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-26 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-11-26
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist. Verzuimen aan het plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de inschrijving. Het plaatsbezoek gaat door op woensdag 9 oktober 2019 om 9.00 uur. Toegang via de inkompoort.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08