Zaventems Vrij Onderwijs

Bouwen van 3 extra klassen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Zaventems Vrij Onderwijs
Postadres: Drossaard Van Ophemlaan 21,BE-1930 Zaventem
Contactpersoon: Thomas Derwael
Tel: +32 497216563
E-mail: thomas.derwael@zavo.be
Internetadres(sen): www.zavosecundair.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354401


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van 3 extra klassen 
Referentienummer: ZAVO-Hoo/01-2019-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45214220
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van 3 klaslokalen binnen het volume van de
bestaande overdekte speelplaats.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuwe documenten die niet waren inbegrepen zijn toegevoegd.
B1. Bijzonder bestek met technische beschrijvingen
B2 - Bijzonder bestek Verwarming-ventilatie-sanitair
B3 - Bijzonder bestek Electriciteit