Boom

Aankoop elektrisch voertuig type Pick-Up voor het gemeentelijk park.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Boom
Postadres: Antwerpsestraat 44,BE-2850 Boom
Tel: +32 38801877
E-mail: aankoopdienst@boom.be
Internetadres(sen): http://www.boom.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355201


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop elektrisch voertuig type Pick-Up voor het gemeentelijk park. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop elektrisch voertuig type Pick-Up voor het gemeentelijk park.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-10-31 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-08