Stad Gent-groendienst

AANLEG BAUDELOHOF EN AANLIGGENDE STRATEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: STAD GENT-GROENDIENST
Postadres: Stadhuis Gent Botermarkt 1,BE-9000 GENT
Tel: +32 93236600
E-mail: groendienst.vragenoffertes@stad.gent
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351476


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANLEG BAUDELOHOF EN AANLIGGENDE STRATEN 
Referentienummer: STAD GENT- MGGR-GROENDIENST-GD112018-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het aanleggen de Baudelohof en de aanliggende straten volgens de bijgevoegde ontwerpplannen en bijhorende detailplannen.
Zij omvat het uitvoeren van grondwerken, aanleg van wegenis, groenaanlegwerken, uitvoeren van een kadeverlaging, rioleringswerken en leveren en plaatsen van parkinfrastructuur.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-10-17


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-10-22
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Opgelet!. Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren. op de website van e-notification. Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen. aan favorieten' en de functie 'messaging' te activeren. u wordt dan op de hoogte gebracht van eventuele. wijzigingsberichten. De offertes kunnen alleen elektronisch worden ingediend via de e-Tendering internetsite:. https://enot.publicprocurement.be
Te lezen:
RECHTZETTING NR. 1 De uiterste indieningsdatum van de offertes wordt uitgesteld naar 10 december 2019 om 10u00. . Er zal nog een bijkomende rechtzetting verschijnen met betrekking tot de bemaling en de eventuele maatregelen die nodig zijn om de zetting te beperken. Opgelet!. Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren. op de website van e-notification. Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen. aan favorieten' en de functie 'messaging' te activeren. u wordt dan op de hoogte gebracht van eventuele. wijzigingsberichten. De offertes kunnen alleen elektronisch worden ingediend via de e-Tendering internetsite:. https://enot.publicprocurement.be
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
RECHTZETTING NR. 1.
De uiterste indieningsdatum van de offertes wordt uitgesteld naar 10 december 2019 om 10u00.
Er zal nog een bijkomende rechtzetting verschijnen met betrekking tot de bemaling en de eventuele maatregelen die nodig zijn om de zetting te beperken.