Elsene

Installatiewerken van een platform "traplift" die laat de toegang aan de gemeentehuis van Elsene tot het gehandicapten toe


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Tel: +32 25156295
E-mail: henria-p.franquet@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339907


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Installatiewerken van een platform "traplift" die laat de toegang aan de gemeentehuis van Elsene tot het gehandicapten toe 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45313000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Installatiewerken van een platform "traplift" die laat de toegang aan de gemeentehuis van Elsene tot het gehandicapten toe
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-28 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Indien het bedrag van de offerte meer dan 50.000 bedraagt, is goedkeuring in klasse 1, subcategorie n1, vereist

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07