Sck Cen

Ontwerp en vervaardiging van een bestralingsinstallatie voor brandstoftests


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SCKCEN
Postadres: Boeretang 200,,BE-2400 Mol
Contactpersoon: sabine verhamme
Tel: +32 14332967
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen): www.sckcen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354669


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp en vervaardiging van een bestralingsinstallatie voor brandstoftests 
Referentienummer: SCKCEN-2019-093/2PWC4 Fuel-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35113200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Ontwerp en vervaardiging van een bestralingsinstallatie voor brandstoftests
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
kandidatuurstelling