Algemene Directie Van De Civiele Veiligheid

Openbare procedure voor de levering van multifunctionele autopompen voor diverse openbare diensten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
Postadres: Leuvenseweg 1,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Directie Materieel
E-mail: mat@ibz.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.ibz.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353054


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor de levering van multifunctionele autopompen voor diverse openbare diensten 
Referentienummer: IBZ-CV-MAT46-401-19-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 35100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De multifunctionele autopomp is bestemd voor de Belgische hulpdiensten en dient om zeven personen, alsook het nodige materieel voor verschillende soorten interventies naar de interventieplaats te brengen.
De multifunctionele autopomp is een voertuig dat opgebouwd is om zo snel mogelijk de eerste bluswerken uit te kunnen voeren. Op het onderstel wordt een superstructuur gemonteerd, bevattende onder meer compartimenten om het materiaal in op te bergen, een watertank, twee tanks schuimvormend product, een hydraulische pomp installatie en een lichtmast.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In het bestek, werd het punt 11.2 veranderd.
In de documenten B (FR en NL) van de multifunctionele autopompen 4x2 en 4x4, werden de volgende punten veranderd: algemene aspecten, 1.1.6, 1.5.1.4, 1.8.4, 1.9.9.2, 2.9.9, 5.1.53, 5.1.54 en 5.2.9.