Abc Cvba

Bouwen van 26 woningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: ABC cvba
Postadres: Reinaartlaan 8,BE-2050 Antwerpen
Contactpersoon: Ruben Van Hoylandt
Tel: +32 474299138
E-mail: Ruben.VanHoylandt@abc-shm.be
Internetadres(sen): http://abc-shm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351937


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
bouwen van 26 woningen 
Referentienummer: ABC cvba-2017/0237/01-nieuwbouw-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
bouwen van 26 woningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
06/11/'19: bijkomende gegevens werden toegevoegd ivm schoring en de invloed hiervan op de nieuwbouw, aanvulling kaleiwerken, geveltuintjes en conformiteitsverklaring grond.