Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGE EN ALGEMENE OPDRACHT VAN PROJECTONTWERPER: nieuwe politiecentrum Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene: "De Ligne"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Brussel - Departement Openbaar Patrimonium
Postadres: Anspachlaan, 6 ,BE-1000 Brussel
E-mail: OPP.SecretariatCentral@brucity.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346391


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGE EN ALGEMENE OPDRACHT VAN PROJECTONTWERPER: nieuwe politiecentrum Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene: "De Ligne" 
Referentienummer: VBX-Architecture-OPP/2019/088-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor diensten (artikel 2, 21° van de wet van 17 juni 2016) voor de aanstelling van een team van projectontwerpers, dat alle basisdiensten van de ontwerpopdracht (architectuur, stabiliteit, speciale technieken), maar ook alle andere disciplines die nodig zijn voor een perfecte uitvoering van het project (veiligheids- & gezondheidscoördinatie, akoestische studies, EPB, peilingen, geometrische opmetingen, technische inspecties, diverse specialisten, enz.), bestrijkt.
Het gebouw 'De Ligne' dat is gelegen in de de Lignestraat nr. 2-8, bevindt zich op een driehoekig terrein dat wordt afgebakend door de de Lignestraat, de Bankstraat en de Oratoriënberg, gelegen in de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.
De Stad Brussel heeft in mei 2016 het erfpachtrecht op dit gebouw verworven.
Het perceel is vandaag in het kadaster opgenomen in de sectie C nummer 1364B P0000, voor een oppervlakte van 50a 11ca.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoeging van vraag en antwoord document n°3 met één enkele vraag