Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

GRAPPE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres: Jourdanstraat 45-55,BE-1060 Brussel
E-mail: cdiegidio@slrb.brussels
Internetadres(sen): http://www.slrb.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358112


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
GRAPPE 
Referentienummer: SLRB-GRAPPE-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor Uitvoering van 2 gebouwen met 37 sociale woningen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: 1190 Vorst
II.2.4. Beschrijving
De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor Uitvoering van 2 gebouwen met 37 sociale woningen. 
II.2.7. Looptijd
450 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 mogen de inschrijvers zich niet in één van de in de artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bedoelde uitsluitingsgronden bevinden. De inschrijvers vullen het UEA-document in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=FRDoor de ondertekening van het UEA verklaart de inschrijver:? op erewoord in het bezit te zijn van de onderstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht). A/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 62 van het "plaatsingsbesluit": De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 63 van het "plaatsingsbesluit":De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóórde uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.Voor een Belgische inschrijver moet het attest afkomstig zijn van de FOD Financiën. C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016D/ Strafregister Uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land. De statuten en vennootschapsakten waarin alle leden met een beslissingsbevoegdheid binnen de onderneming worden aangesteld De uittreksels uit het strafregister of elk gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betreffende land van elke natuurlijke persoon met een beslissingsbevoegdheid die door de statuten en vennootschapsakten werd aangesteld.E/ Bewijs van afwezigheid van faillissementEen door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs dat aantoont dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen. Voor de in de punten A/, B/ en E/ genoemde documenten gebruikt de aanbestedende dienst Telemarc en deze worden alleen van de inschrijvers gevraagd indien zij niet via Telemarc kunnen worden verkregen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D
De offerte vermeldt:
1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt:
2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;
3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-08 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-08
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er wordt op e-Procurement een forum bijgehouden. De inschrijvers worden verzocht hun vragen enkel op dat forum te stellen en er zal enkel via het forum op hun vragen worden geantwoord.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state, BE Brussels

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04