Mirom Menen O.v.

Aankoop vrachtwagen met kiplaadbak en laadkraan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mirom Menen o.v.
Postadres: Industrielaan 30,BE Menen
Contactpersoon: Joris Vandecasteele
Tel: +32 56528130
E-mail: info@mirom-menen.be
Internetadres(sen): http://www.mirom.be http://www.mirom.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aankoop vrachtwagen met kiplaadbak en laadkraan 
Referentienummer: 2019/011
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34139100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop vrachtwagen met kiplaadbak en laadkraan
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
II.2.4. Beschrijving
Aankoop vrachtwagen met kiplaadbak en laadkraan die zal ingezet worden voor het ledigen van de glasbollen. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-03-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2021-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Leveringstermijn op te geven door de inschrijver (cfr. de bestekdocumenten) 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestekdocument: "bestek 2019_011_administratieve bepalingen glasvrachtwagen"

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestekdocument: "bestek 2019_011_administratieve bepalingen glasvrachtwagen"AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Elektronische opening via e-tendering (geen publieke opening)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 2349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04