Ecowerf

Aankoop van een veegwagen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: EcoWerf
Postadres: Aarschotsesteenweg 210,BE-3012 Leuven
Contactpersoon: De heer Wouter Hoegaerts
Tel: +32 16284319
E-mail: wouter.hoegaerts@ecowerf.be
Internetadres(sen): www.ecowerf.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van een veegwagen 
Referentienummer: OO 2019-AL-02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34114000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven
II.2.4. Beschrijving
EcoWerf beoogt met voorliggende opdracht de aankoop van een compacte en wendbare veegmachine, geschikt voor alle sites (hoofdsite, overslagstation, recyclageparken) alsook voor calamiteiten op de openbare weg. 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-04-20
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht.

Eventuele minimumeisen:
1. Voor het afgelopen jaar zijn voor minstens 80% van de geleverde straatveegwagens attesten van goede uitvoering beschikbaar, en kunnen op vraag, minstens 5 attesten worden voorgelegd.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-05 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-02
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-05
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: In de maand november dient er een demo te worden voorzien op de hoofdsite van EcoWerf.Hier zullen verschillende operatoren de machine testen.De datum voor deze demo wordt in samenspraak met de dienst Afvallijnen gepland.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349111

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04