De Vlaamse Waterweg Nv

District 4 : Dender & Moervaart. Groenonderhoud.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ing. Tim Verleysen
E-mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358082


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
District 4 : Dender & Moervaart. Groenonderhoud. 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-014-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze diensten hebben betrekking op het uitvoeren van groenonderhoud in district 4: Dender & Moervaart:
- aanplanten van bomen en bosgoed
- snoeien van bomen
- kappen van houtopslag
- aanleg van grazige vegetaties door bezaaiing
- maaien grazige vegetaties en grasmatten
- maaien tussen hagen, bosgoed en heesters
- maaien van talud- en/of oevervegetatie
- distelbestrijding

- onkruidbestrijding en opkuiswerken
- opruimen na stormschade
- aflagen van bermen
- uitkuisen van grachten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
594943.47 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Dender & Moervaart
II.2.4. Beschrijving
Deze diensten hebben betrekking op het uitvoeren van groenonderhoud in district 4: Dender & Moervaart: - aanplanten van bomen en bosgoed - snoeien van bomen - kappen van houtopslag - aanleg van grazige vegetaties door bezaaiing - maaien grazige vegetaties en grasmatten - maaien tussen hagen, bosgoed en heesters - maaien van talud- en/of oevervegetatie - distelbestrijding   - onkruidbestrijding en opkuiswerken - opruimen na stormschade - aflagen van bermen - uitkuisen van grachten 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 131-322138

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-31

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: nv Krinkels,BE-1840 Londerzeel
E-mail: groen@krinkels.be
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
- uitvoeringstermijn : 365 kalenderdagen- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.- De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE INVULVELDEN.De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar ophttp://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.- De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA, waarvan het in te vullen model als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04