Fod Fin Afdeling Aankopen

Openbare procedure voor de aankoop, de levering, de indienststelling en het onderhoud van een viscosimeter en gaschromatografen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358019 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358019


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor de aankoop, de levering, de indienststelling en het onderhoud van een viscosimeter en gaschromatografen 
Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2019/046-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor de aankoop, de levering, de indienststelling en het onderhoud van een viscosimeter en gaschromatografen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van een viscosimeter 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van een viscosimeter 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van gaschromatografen met een FID-detector 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van gaschromatografen met een FID-detector 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van een gaschromatograaf met een VUV-detector 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van een gaschromatograaf met een VUV-detector 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-17 09:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 09:55

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04