Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Uitvoering van OBO's en controleonderzoeken op locaties die gelegen zijn in heel Vlaanderen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres: Stationsstraat 110,BE-2800 Mechelen
E-mail: ingrid.de.ceunynck@ovam.be
Internetadres(sen): http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358016


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoering van OBO's en controleonderzoeken op locaties die gelegen zijn in heel Vlaanderen 
Referentienummer: OVAM-DOS 7264 - RO190709-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is overeenkomstig de bepalingen van het Handhavingsdecreet het uitvoeren van ambtshalve OBO's op locaties waar de onderzoeksplichtige (OBO-plichtige) de periodieke onderzoeksplicht in het kader van de exploitatie van bepaalde risico-inrichtingen en de verplichting tot het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek in het kader van sluiting van een risico-inrichting niet of onvoldoende mate nakomt.
Tevens wordt voorzien dat de OVAM bijvoorbeeld ter controle van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken controleonderzoeken en/of een historische onderzoek (bijvoorbeeld om de aard van de bodemverontreiniging bijkomend te onderzoeken) laat uitvoeren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
230000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is overeenkomstig de bepalingen van het Handhavingsdecreet het uitvoeren van ambtshalve OBO's op locaties waar de onderzoeksplichtige (OBO-plichtige) de periodieke onderzoeksplicht in het kader van de exploitatie van bepaalde risico-inrichtingen en de verplichting tot het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek in het kader van sluiting van een risico-inrichting niet of onvoldoende mate nakomt.   Tevens wordt voorzien dat de OVAM bijvoorbeeld ter controle van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken controleonderzoeken en/of een historische onderzoek (bijvoorbeeld om de aard van de bodemverontreiniging bijkomend te onderzoeken) laat uitvoeren. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 145-357236

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Uitvoering van OBO's en controleonderzoeken op locaties die gelegen zijn in heel Vlaanderen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Envirosoil nv
Postadres: Siemenslaan 13,BE-8020 Oostkamp
NUTS-code: BE251
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04