Mrmp-i/s - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

Betreffende een meerjarige opdracht 2020-2023 voor de aankoop en de levering van grafstenen voor de Belgische militaire kerkhoven


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: François NGOY
Tel: +32 24415489
E-mail: Moma.NgoyPondamali@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358011


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
betreffende een meerjarige opdracht 2020-2023 voor de aankoop en de levering van grafstenen voor de Belgische militaire kerkhoven 
Referentienummer: MRMP-I/S-20IS201-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215400
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
aankoop en de levering van grafstenen voor de Belgische militaire kerkhoven
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE253
Voornaamste plaats van uitvoering: IEPER
II.2.4. Beschrijving
Aankoop en de levering van grafstenen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie BestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-12 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-12
Plaatselijke tijd: 09:30Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Zie Bestek


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie Bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie Bestek

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04