Tmvw Servicelijnen

Raamovereenkomst voor het leveren van verpleegbedden.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: TMVW servicelijnen
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Sofie Van Hoecke
Tel: +32 92410617
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen): https://www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357998


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van verpleegbedden. 
Referentienummer: TMVW A-AD-ALL-18-019-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33192130
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft een overeenkomst voor het leveren en monteren van verpleegbedden, met eventueel preventief onderhoud.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
482735.33 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft een overeenkomst voor het leveren en monteren van verpleegbedden, met eventueel preventief onderhoud.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 056-129309

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-10-21

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Moments Furniture nv
Nationaal identificatienummer: 0423530605
Postadres: Deefakkersttaat 2,BE-8770 Ingelmunster
NUTS-code: BE256
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Vrijblijvende infovergaderingDe vooropgestelde werkwijze en modaliteiten m.b.t. deze opdracht enerzijds en de werking van het servicecentrum CREAT anderzijds, worden toegelicht tijdens een vrijblijvende infosessie die plaatsvindt in onze kantoren te 9000 Gent, Stropstraat 1, concreet op donderdag 14 maart 2019 om 10u00.Indien u wenst deel te nemen aan deze infosessie, verzoeken wij om uw aanwezigheid en het aantal deelnemers te bevestigen uiterlijk op dinsdag 12 maart 2019 om 12u per e-mail aan aankoop@farys.be (graag ook vermelding van het dossiernummer AD-ALL-18-019). Gelieve in deze e-mail ook reeds uw eventuele vragen op te lijsten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en 60 dagen voor het annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04