Antwerpen

Meerjarenovereenkomst voor een alle risicoverzekering voor kunst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 33382770
E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.antwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357981


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meerjarenovereenkomst voor een alle risicoverzekering voor kunst 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2019_00830-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarenovereenkomst voor een alle risicoverzekering voor kunst
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Alle risico verzekering voor kunst behalve edele metalen, diamanten en numismatiek 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Meerjarenovereenkomst voor een alle risicoverzekering voor kunst 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Alle risico verzekering van kunst onder de vorm van edele metalen, diamanten en numismatiek 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Meerjarenovereenkomst voor een alle risicoverzekering voor kunst 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-05 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04