Infrabel Nv - Procurement, Afdeling I-fba.51

Eiken houtstukken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres: Marcelbroodthaers 2,BE-1060 Brussel
Tel: +32 25254094
Fax: +32 25263943
E-mail: stephanie.dierick@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357895


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Eiken houtstukken 
Referentienummer: I-FBA51-0000599680-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 03410000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
I-37 Y15 Onbehandelde houten dwarsliggers en dragers (wisselstukken)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
450952.98 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Eiken houtstukken 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Gunning van 7 identieke percelen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-09-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: LA SCIERIE ARDENNAISE SA,FR-08320 VIREUX-WALLERAND
NUTS-code: FR
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-05