Haven Van Brussel

Veiligheid op het domein van de Haven van Brussel: permanente dispatching en mobiele bewaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Haven van Brussel
Postadres: Redersplein 6,BE-1000 Brussel
E-mail: pherman@port.brussels
Internetadres(sen): http://port.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357876


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Veiligheid op het domein van de Haven van Brussel: permanente dispatching en mobiele bewaking 
Referentienummer: Haven van Brussel-CSC-BB 1278-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79710000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat in prestaties van een dienst van bewaking van het havendomein, inzonderheid:
- Beheer van de dispatching van de havenautoriteit, i.e. beheer van een permanent controlecentrum (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) in de lokalen van de Kapiteinsdienst van de Haven van Brussel;
- Uitvoering van nachtelijke mobiele patrouilles op het hele havendomein met uitzondering van het TIR-centrum;
- Uitvoering van mobiele patrouilles op weekenddagen op het hele havendomein met uitzondering van het TIR-centrum;
- Uitvoering van mobiele bewaking (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) in het TIR-centrum en het Port Business Park (PBP);
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Beheer van een permanent controlecentrum in de lokalen van de Kapiteinsdienst van de Haven van Brussel. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Het beheer van een permanent controlecentrum (24 uur per dag, 365(6) dagen per jaar) in de lokalen van de Kapiteinsdienst van de Haven van Brussel omvat de volgende aspecten: - Permanente controle van de schermen voor controle, monitoring en toezicht op het hele havendomein, aan de binnen- en buitenkant; - Archivering van de beelden van veronderstelde wanbedrijven of inbreuken; - Primaire diagnose van de alarmsignalen, toepassing van de instructies bij waarschuwing en alarm; - Inzet van alle types telecommunicatienetwerken en -middelen; - Kennis van de radioprocedure "VHF" en de internationale alfabetische code;  - Gepast reageren op interne en externe oproepen; - De hulpdiensten en het hulp- en interventiepersoneel alarmeren volgens de geldende normen en instructies; - Dispatching van de interne navigatie volgens de procedures van de Kapiteinsdienst; - Opvolging van de afgezonderd tewerkgestelde werknemers (in de betekenis van de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers) van de Haven van Brussel en de hulpdiensten verwittigen zo deze werknemers met problemen te maken zouden krijgen of geen teken van leven meer zouden geven, volgens de geldende instructies; - Redactie van schriftelijke of digitale verslagen; - Uitvoering van eender welk type taken eigen aan het dagelijks beheer van een controle- of dispatchingcentrum; - Stressbestendig zijn en handelen en voorkomen met gezond verstand; - In staat zijn om snel het juiste plan te vinden in de bibliotheek met plannen; - De plannen van het havendomein kunnen lezen en bij machte zijn om er de plek van een gebeurtenis / schadegeval / alarm te lokaliseren. 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Drie keer verlengbaar voor een periode van 12 maanden bij unitlaterale beslissing van de Haven 

Lot 2

II.2.1. Benaming
- Uitvoering van mobiele bewaking (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) in het TIR-centrum en het Port Business Park (PBP); 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Het perceel betreffende de mobiele bewaking bij nacht en in het weekend op het domein van de Haven van Brussel en bewaking 24 uur per dag en 365 dagen per jaar van het TIR-centrum en het PBP omvat: Basisopdracht: - Nachtelijke bewakingsrondes lopen op het hele domein van de Haven van Brussel (excl. TIR-centrum en PBP), tussen 18.00 en 06.00 uur, alle dagen van het jaar, met terbeschikkingstelling van gekwalificeerd personeel en van materieel. Bewakingsrondes krachtens de schriftelijke instructies en radionetwerk, met de verplichting om over de radio verslag uit te brengen alsook schriftelijke verslagen op te stellen; - Bewakingsrondes lopen, 's nachts en overdag tijdens het weekend, op het hele domein van de Haven van Brussel (excl. TIR-centrum en PBP), met terbeschikkingstelling van gekwalificeerd personeel en van materieel. Bewakingsrondes krachtens de schriftelijke instructies en radionetwerk, met de verplichting om over de radio verslag uit te brengen alsook schriftelijke verslagen op te stellen; - Bewakingsrondes lopen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, in het TIR-centrum en PBP, met terbeschikkingstelling van gekwalificeerd personeel en van materieel. Bewakingsrondes krachtens de schriftelijke instructies en radionetwerk, met de verplichting om over de radio verslag uit te brengen alsook schriftelijke verslagen op te stellen; 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Drie keer verlengbaar voor een periode van 12 maanden bij unilaterale beslissing van de Haven 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-04 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-04
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04