Elia Asset

Installatie van omheiningen voor Elia posten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elia Asset
Postadres: Léon Monnoyerkaai 3,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Florine Simenon
Tel: +32 22472015
E-mail: florine.simenon@externel.be
Internetadres(sen): www.elia.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357785


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Installatie van omheiningen voor Elia posten 
Referentienummer: Elia Asset-GS/AO/2019/06-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45342000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vervanging van bestaand verouderd hekwerk, afsluiten van nieuwe posten, plaatsen extra afsluiting ter verhoging van de beveiliging en plaatsen prikkeldraad (Concertina).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
MAC regio Zuidoosten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Installatie van omheiningen in het zuidoosten MAC regio van Belgïe (Bressoux, Villeroux, Namur). 

Lot 2

II.2.1. Benaming
MAC regio Zuidwest 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Installatie van omheiningen in het zuidwest MAC regio van Belgïe(Gouy, Schaarbeek-zuid). 

Lot 3

II.2.1. Benaming
MAC regio Noordwest 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Installatie van omheiningen in het noordwest MAC regio van Belgïe (Lendelede, Lochristi). 

Lot 4

II.2.1. Benaming
MAC regio Noordoosten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Installatie van omheiningen voor het noordoosten MAC regio van Belgïe (Stalen, Merksem, Schaarbeek-noord). 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 144-355679

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: MAC regio Zuidoosten

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 2: MAC regio Zuidwest

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 3: MAC regio Noordwest

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).

Lot 4: MAC regio Noordoosten

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Na een vertraging bij de aanpassing van het lastenboek en om alle leveranciers op dezelfde manier te behandelen, heeft Elia beslist om de aankondiging van de opdracht die op 29/07/2019 in de TED en de BDA werd gepubliceerd, te annuleren. Deze zal automatisch opnieuw worden opgestart, zodat nieuwe geïnteresseerde kandidaten tijdens deze wachtfase hun kandidatuur kunnen indienen. Kandidaten die hun sollicitatie al hebben ingediend, hoeven alleen maar dezelfde vragenlijst in te dienen.Deze opzegging van de aankondiging van de opdracht wordt dus uitgevoerd met het oog op het waarborgen met het oog op de gelijkheid, transparantie en non-discriminatie van leveranciers die gespecialiseerd zijn in de installatie van omheiningen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Zie VI.4.3, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Harald van Outryve d'Ydewalle, BE Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, of in het geval een aan verzoek tot vernietiging door de Rechtbank van Koophandel, te Brussel in beide gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van koophandel, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04