Permanente Vertegenwoordiging Van België Bij De Eu

DAGELIJKSE EN PERIODIEKE SCHOONMAAK van de kanselarij en de Residentie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU
Postadres: BELLIARDStraat 65,BE-1040 BRUSSEL
Contactpersoon: Eric LALLEMANT
Tel: +32 22330348
E-mail: eric.lallemant@diplobel.fed.be
Internetadres(sen): https://europeanunion.diplomatie.belgium.be/nl https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357597


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
DAGELIJKSE EN PERIODIEKE SCHOONMAAK van de kanselarij en de Residentie  
Referentienummer: RPBEL-2019/SERV/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90910000DA04, DA35
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de kanselarij van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU en de Residentie van de Permanente Vertegenwoordiger
- Dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen en gemeenschappelijke delen;
- Periodieke schoonmaak van de ramen, deuren, overlopen en glasconstructies;
- Uitzonderlijke prestaties die in regie kunnen uitgevoerd worden op punctuele aanvraag van de opdrachtnemer (waterschade, interne verhuis, verwijdering van volumineuze stukken , ..).
- Periodieke schoonmaak van de residentie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de kanselarij van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Belliardstraat 65 te 1040 Brussel
II.2.4. Beschrijving
- Dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen en gemeenschappelijke delen; - Periodieke schoonmaak van de ramen, deuren, overlopen en glasconstructies; - Uitzonderlijke prestaties die in regie kunnen uitgevoerd worden op punctuele aanvraag van de opdrachtnemer (waterschade, interne verhuis, verwijdering van volumineuze stukken , ..). 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Periodieke schoonmaak van de residentie van de Permanente Vertegenwoordiger 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Munsterstraat, 22 te 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
- Periodieke schoonmaak van de residentie 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie de aanvraag ESPD (DUME) in te vullen via de toepassing

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie de aanvraag ESPD (DUME) in te vullen via de toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie de aanvraag ESPD (DUME) in te vullen via de toepassing

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
De ploegchef en een lid van zijn ploeg moet in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging EU VERTROUWELIJK geleverd door de NVA (Nationale Veiligheidsagentschap)AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-06 09:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-12-13
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  BR, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Permanente Vertegenwoordiging Van Belgîe
Belliardstraat 65, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22330348
E-mail: eric.lallemant@diplobel.fed.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04