Directie Infrastructuur Van Het Openbaar Vervoer

Raamovereenkomst voor het stofvrij maken van kabelgoten en buizen in metrotunnels


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Postadres: Vooruitgangsstraat, 80,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Mijnheer Hervé Crine
Tel: +322 2042967
E-mail: hcrine@sprb.brussels
Internetadres(sen): http://www.sprb.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357498


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het stofvrij maken van kabelgoten en buizen in metrotunnels 
Referentienummer: DITP-DIOV BM CSC-BB i3063-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90910000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De door onderhavig bijzonder bestek geregelde opdracht is een raamovereenkomst en omvat alle leveringen, diensten en werken die in hun beginselenin onderhavig bijzonder bestek vermeld staan en die nader zijn uiteengezet in de beschrijvende inventaris, evenals in alle andere contractuele bescheiden
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel Hoofdstad
II.2.4. Beschrijving
Omvat onder andere: - - Alle leveringen en prestaties nodig voor het droog "ontstoffen" van de muren in de tunnels evenals de hierop aangebrachte kabelgoten met kabels, de waterleidingen, de elektrische borden evenals andere toestellen; - Alle leveringen en arbeid voor het reinigen van de derde rail evenals de ontvetting van de isolatoren van de derde rail; - Alle leveringen en prestaties nodig voor het kleuren van de derde rail; 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
-Selectie criterias: artikelen 70 en 71 KB Plaatsing 18 juni 2017 (art. 65 tot 69 KB 18 april 2017)

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
-niks

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-19 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-19
Plaatselijke tijd: 10:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
-De opening van de offertes gebeurt achter gesloten deuren en is niet openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 08 mei 2014 betreffendede invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest istoepasbaar (zie bijzonder bestek).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Voor de modaliteiten om in beroep te gaan, gelieve de artikels 14 en 23 § 2 en artikels 15 en 23 § 3 van de wet van 17 juni 2013 inzake de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te consulteren

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04