Politiezone 5342 Ukkel/w-b/oudergem

Aankoop en levering van 2 voertuigen voor het beheer van de publieke ruimte


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Politiezone 5342 Ukkel/W-B/Oudergem
Postadres: Marlowsquare, 3,BE-1180 Brussels
Tel: +32 5639550
E-mail: zpz.marlow.dmm@police.belgium.eu
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350281 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350281


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop en levering van 2 voertuigen voor het beheer van de publieke ruimte 
Referentienummer: ZP5342-2 véhicules pour hycap-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34114200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht heeft als voorwerp de aankoop en levering van 2 voertuigen voor het Beheer van de Publieke Ruimte ten behoeve van de Politiezone « Ukkel - Watermaal-Bosvoorde - Oudergem ».
Deze opdracht bestaat uit één perceel. Dit perceel bestaat uit verschillende posten:
 Post 1 : aankoop van de voertuigen
 Post 2 : uitrusting politie
 Post 3 : onderhoudscontract en herstelling van, exclusief ongeval, de voertuigen van de post
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: ZP 5342 Ukkel/W-B/Oudergem
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht heeft als voorwerp de aankoop en levering van 2 voertuigen voor het Beheer van de Publieke Ruimte ten behoeve van de Politiezone « Ukkel - Watermaal-Bosvoorde - Oudergem ». 
II.2.7. Looptijd
42 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bijzonder bestek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-25 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Het beroep tot nietigverklaring moet worden ingediend binnen een termijn van 60 dagen.Het verzoek tot opschorting wordt binnen de 15 dagen ingediend.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
De Secretaris van de zone, BE-1180 Ukkel
Tel: +32 5639520
E-mail: geraldine.noel.1@police.belgium.eu

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07