Vzw Fac Similiter

Bedden en nachtkastjes


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Fac Similiter
Postadres: Langeveldstraat 151,BE-1180 Ukkel
Contactpersoon: Walter Coomans
Tel: +32 16219603
Fax: +32 16224610
E-mail: walter.coomans@wzcbetlehem.be
Internetadres(sen): http://www.wzcbetlehem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357709


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bedden en nachtkastjes 
Referentienummer: VZW Fac Similiter-DEArchitecten-07-010/perc.8.1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33192120
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering en plaatsing van in de hoogte verstelbare bedden en nachtkastjes
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
correctie in administratieve voorwaarden