Gemeente Watermaal-bosvoorde

Sportwarande van de 3 Linden - Vernieuwing van het synthetisch voetbalterrein n°2 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Watermaal-Bosvoorde
Postadres: Antoine Gilsonplein, 1,BE-1170 Watermaal-Bosvoorde
Contactpersoon: De heer Jean-Marc Wattiaux
Tel: +32 26747441
Fax: +32 26747510
E-mail: jmwattiaux@wb1170.brussels
Internetadres(sen): http://www.watermael-boitsfort.be/ 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sportwarande van de 3 Linden - Vernieuwing van het synthetisch voetbalterrein n°2 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019-1052
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112720
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: 2.4.2.
In plaats van:
2.4.2 Kunstgrasveld. De kurk voldoet aan de volgende kenmerken:. ??Ecologische vulling van kurkgranulaat, gewassen en stofvrij op het moment van levering. ??Soortelijk gewicht (los gestrooid): 0,17 g/cm3 +/- 15%. ??Korrelgrootte: 1-2 mm. ??De korrelgrootteverdeling mag in geen geval meer dan 5% elementen van minder dan 0,4 mm en meer dan 2% elementen van minder dan 0,2 mm bevatten. ??Dichtheid van de kurk: MAX 140 kg/m³. ??Doorlatendheid: K > of = 1,10-4 m.s-1. ??Een onafhankelijk rapport moet aantonen dat de kurkvulling 15°C minder verhit dan een rubbervulling. ??Het voorgestelde systeem (kunstgras, kurk en zand) moet worden goedgekeurd door een onafhankelijk laboratorium dat voldoet aan de FIFA-kwaliteitsnormen). ??De kurk zal afkomstig zijn van een productie die de procedures voor duurzaam beheer naleeft, identificeerbaar dankzij het FSC-label.
Te lezen:
De kurk voldoet aan de volgende kenmerken:. ??Ecologische vulling van kurkgranulaat, gewassen en stofvrij op het moment van levering. ??Korrelgrootte: 1-2 mm. ??De korrelgrootteverdeling mag in geen geval meer dan 5% elementen van minder dan 0,4 mm en meer dan 2% elementen van minder dan 0,2 mm bevatten. ??Dichtheid van de kurk: MAX 140 kg/m³. ??Doorlatendheid: K > of = 1,10-4 m.s-1. ??Een onafhankelijk rapport moet aantonen dat de kurkvulling 15°C minder verhit dan een rubbervulling. ??Het voorgestelde systeem (kunstgras, kurk en zand) moet worden goedgekeurd door een onafhankelijk laboratorium dat voldoet aan de FIFA-kwaliteitsnormen). ??De kurk zal afkomstig zijn van een productie die de procedures voor duurzaam beheer naleeft, identificeerbaar dankzij het FSC-label.
Afdelingsnummer: III.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: III.1
In plaats van:
FIFA 1*
Te lezen:
FIFA QUALITY