Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten

Vervanging IBM DataPower Gateway (IDG)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Ewoud Hacke
Tel: +32 25151898
E-mail: ewoud.hacke@socmut.be
Internetadres(sen): www.mutsoc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355856


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging IBM DataPower Gateway (IDG) 
Referentienummer: NVSM-2019-145-NVSM-OO-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 32000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige overheidsopdracht heeft tot doel de vervanging van de huidige IBM DataPower Gateway appliances, het aankopen van bijkomende onderhoud en ondersteuning en een AO-module met onderhoud en ondersteuning. De duur van de opdracht is vastgelegd op 60 maanden zonder een mogelijkheid tot verlenging.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-05
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-05
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Zie het bestek.