Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

Raamovereenkomst voor de levering van chirurgische microscopen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Saartje Van den Branden
Tel: +32 92245064
E-mail: saartje.vandenbranden@azstlucas.be
Internetadres(sen): www.azstlucas.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van chirurgische microscopen 
Referentienummer: 2019-028-MIT-SV
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38510000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
III.10.4 Overnameprijs voor de oude M822 microscopen
De inschrijver geeft in zijn offerte een overnameprijs op voor de 2 oude M822 microscopen. Deze microscopen zullen nog niet onmiddellijk uit gebruik genomen worden en kunnen bijgevolg tijdens de volledige looptijd van de raamovereenkomst (7 jaar) worden aangeboden ter overname:
De inventaris voor perceel 2 werd aangepast.