Fedasil_petit Château

Levering en plaatsing van een 2 hands vriescontainer met bijhorend onderhouds-interventiecontract


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Postadres: 9e Linielaan 27,BE-1000 Brussel
E-mail: klk.aanbestedingen@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358432


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
levering en plaatsing van een 2 hands vriescontainer met bijhorend onderhouds-interventiecontract 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44613200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering en plaatsing van een 2 hands vriescontainer met bijhorend onderhouds-interventiecontract voor AMC Klein kasteeltje
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-26 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
offerte moet ondertekende zijn

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07