Meetjeslandse Bouwmaatschappij Voor Volkswoningen C.v.b.a.

Levering van vloer-en muurtegels op afroep


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres: Stationsstraat 58,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Luc Verschoote
Tel: +32 93769042
E-mail: projecten@mbvsw.be
Internetadres(sen): http://www.mbv-sociaalwonen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358424


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van vloer-en muurtegels op afroep 
Referentienummer: MBV-2019/LC01/TEGELS-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van vloer-en muurtegels op afroep
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Eeklo, Knesselare, Kaprijke, Lembeke, Waarschoot, Bassevelde, Boekhoute, Assenede, Evergem, Ertvelde, Maldegem, Ursel, Zomergem en Sint-Laureins
II.2.4. Beschrijving
leveringscontract: de levering van vloer- en muurtegels op afroep, levering in magazijn of op locatie 
II.2.7. Looptijd
1461 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-17 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-17
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling Gent, BE Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07