Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - KMI - Zuidpaviljoen - Destructieve asbestinventaris volgens art. 5§2 (IBGE-BIM)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: Van Vaerenbergh Fabio
Tel: +32 471767413
E-mail: Fabio.vanvaerenbergh@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358418


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - KMI - Zuidpaviljoen - Destructieve asbestinventaris volgens art. 5§2 (IBGE-BIM) 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - KMI - Zuidpaviljoen - Destructieve asbestinventaris volgens art. 5§2 (IBGE-BIM)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-27 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert op 20/11/2019 om 10 u een plaatsbezoek. Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid. Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07