Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree

BOUWEN VAN KLASLOKALEN EN OLC


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree
Postadres: Grauwe Torenwal 16,BE-3960 Bree
Contactpersoon: Jos Bloemen
Tel: +32 472736188
E-mail: jos.bloemen@telenet.be
Internetadres(sen): http://www.devuurvogel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358393

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Lo Clijsters Architectenburo
Postadres: Hansweg 3,BE-3960 Bree
Contactpersoon: Lo Clijsters
Tel: +32 89472254
E-mail: lc@loclijsters.be
Internetadres(sen): http://www.devuurvogel.be http://www.devuurvogel.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BOUWEN VAN KLASLOKALEN EN OLC 
Referentienummer: Schoolbestuur Katholieke Basisscholen Bree-1708/LIFT-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45313100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
BOUWEN VAN KLASLOKALEN EN OLC
PERCEEL 5 LIFT
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
II.2.4. Beschrijving
BOUWEN VAN KLASLOKALEN EN OLC PERCEEL 5 LIFT 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: N1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-19 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-19
Plaatselijke tijd: 12:00
Adres: Grauwe Torenwal 16, 3960 Bree

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07