Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord

Hoogstraten - FOD Justitie - Noodverlichting mouterij en site


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres: Italiëlei, 4 b15,BE-2000 ANTWERPEN
Tel: +32 32230069
E-mail: Johan.vandevelde@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.buildingsagency.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358374


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hoogstraten - FOD Justitie - Noodverlichting mouterij en site 
Referentienummer: VRN-2019/110179/499E H-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31518200
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Hoogstraten - FOD Justitie - Noodverlichting mouterij en site
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
Hoogstraten - FOD Justitie - Noodverlichting mouterij en site 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-25 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De nodige bijlagen zoals bvb. bestek, meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan de Regie derGebouwen, per e-mail naar doc.vrn@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om de opdrachtdocumenten te downloaden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 37, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349923
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst_consestat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen - Juridische dienst
Gulden Vlieslaan 87, bus 2, BE-1060 Brussel
Tel: +32 25416973
Fax: +32 25411701
E-mail: juridischedienst@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07