Gan - Technische Dienst

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE IMPLEMENTATIE VAN EEN INDIENINGS- EN BEGELEIDINGSPROCEDURE VOOR AANVRAGEN VAN EEN DIENST AAN EEN ANDERE DIENST


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GAN - Technische Dienst
Postadres: de Broquevillelaan 12 ,BE-1150 Brussel
Tel: +32 27787326
E-mail: E-notif@arp-gan.be
Internetadres(sen): www.arp-gan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358026


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE IMPLEMENTATIE VAN EEN INDIENINGS- EN BEGELEIDINGSPROCEDURE VOOR AANVRAGEN VAN EEN DIENST AAN EEN ANDERE DIENST 
Referentienummer: ST (ARP)-19/1724-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79400000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht bestaat uit consultancy en ondersteuning bij de implementatie van een begeleidingsprocedure voor aanvragen van een dienst aan een andere dienst van het Agentschap.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
bijlage toegevoegd in begeleidende documenten.