Grondregie Van De Stad Brussel

Verdun 646 - opdracht voor werken voor het bouwen van 3 eengezinswoningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Grondregie van de Stad Brussel
Postadres: Emile Jacqmainlaan 1 ,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Björn De Feyter
Tel: +32 22793226
Fax: +32 22794044
E-mail: björn.defeyter@brucity.be
Internetadres(sen): www.bruxelles.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verdun 646 - opdracht voor werken voor het bouwen van 3 eengezinswoningen 
Referentienummer: RF/18/AO/806
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is onderverdeeld in 2 loten: lot 1: de afbraak van de bestaande gebouwen; lot 2: het bouwen van 3 eengezinswoningen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
afbraak 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Verdunstraat 646, 1130 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Nieuwbouw 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Verdunstraat 646, 1130 Brussel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
240 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Krachtens artikel 61 van het koninklijk besluit van 18 april over de plaatsing van overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren, zijn de overtredingen die aanleiding geven tot de toepassing van de verplichte uitsluitingsmotieven bedoeld in het artikel 67 van de wet van 17 juni de volgende: 1) Deelneming aan een criminele organisatie;2) omkoping;3) fraude;4) terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;5) witwassen van geld en financiering van terrorisme;6) kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;7) het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.Krachtens artikel 68 van de wet van 17 juni 2016, sluit de aanbestedende overheid een kandidaat of inschrijver van deelname aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook, wanneer de kandidaat of inschrijver niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen enerzijds of socialezekerheidsbijdragen anderzijds.Krachtens artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 zijn uitgesloten van deelname, de inschrijvers die1° indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden; 2° wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 3° wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken; 4° wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2; 5° wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen; 6° wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen; 7° wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties; 8° wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die vereist zijn krachtens artikel 73 of artikel 74 over te leggen; of 9° wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatig.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van alle werken uitgevoerd tijdens de afgelopen vijf jaar, vergezeld van attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. De attesten vermelden de gegevens van de bouwheer, het bedrag, de realisatiedatum en de uitvoeringsplaats van de werken en verduidelijken of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed einde zijn gebracht. Indien een of meerdere van deze referenties zijn gerealiseerd in het kader van een vereniging, zal de inschrijver zijn deel van de uitgevoerde werken omschrijven en verantwoorden, alsook hun kostprijs.

Eventuele minimumeisen:
1. Voor lot 1: Hij voegt bij zijn offerte minstens 3 getuigschriften van goede uitvoering voor referenties vermeld in de bovengenoemde lijst, gelijkaardig omwille van hun aard (afbraak) en waarvan het bedrag minstens EUR 50.000,00 exclusief BTW is (op één zelfde locatie).Voor lot 2: Hij voegt bij zijn offerte minstens 3 getuigschriften van goede uitvoering voor referenties vermeld in de bovengenoemde lijst, gelijkaardig omwille van hun aard (woningen) en waarvan het bedrag minstens EUR 800.000,00 exclusief BTW is (op één zelfde locatie). Daarenboven toont de inschrijver aan dat voor hogervernoemde referenties een blowerdoortest werd uitgevoerd, hij zal een attest van een geslaagde Blowerdoor toevoegen aan zijn referentie.
Vereiste erkenning: lot 1: D (Bouwwerken), klasse 1;
lot 2: D (Bouwwerken), klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-10 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-27
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-10
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Emile Jacqmainlaan 1 te 1000 Brussel, 2de verdieping,bureau 2.04

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver gehouden een plaatsbezoek uit te voeren ten laatste 5 werkdagen voor de datum van het indienen van de offertes.De afspraak te maken bij :Bjorn De Feyter - (bjorn.defeyter@brucity.be - T.02 279 32 26)De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staat
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07