Az Klina

Huren en wassen van Linnen en Beroepskledij


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AZ Klina
Postadres: Augustijnslei 100,BE-2930 Brasschaat
Contactpersoon: Mevrouw Nadja De Ryck
Tel: +32 36505027
Fax: +32 36505089
E-mail: nadja.de.ryck@klina.be
Internetadres(sen): www.klina.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huren en wassen van Linnen en Beroepskledij 
Referentienummer: Az Klina 2019 - 133
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85112100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft het huren, wassen, drogen, herstellen/vervangen en transport van linnen, dekbedden en beroepskledij, alsook het ter beschikking stellen van logistieke materialen zoals rolcontainers, kapstokhouders en plastic zakken voor een periode van 60 maand voor het AZ KLINA. De op- en afhaaladressen zijn gespreid over 3 hoofdlocaties, mn. Campus Klina, Campus De Mick en Campus Coda. Slechts 1x per maand is ook een afhaling en levering op Campus Klina - Versailles vereist. De streefdatum voor de opstart van het nieuwe contract is dus 1/9/2019. 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-16 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07