Algemene Directie Crisiscentrum

Organisatie van de verplaatsingen voor de experten, hulpverleners uit diverse EU landen en medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken die deelnemen aan de workshops voor Bullseye


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Algemene Directie Crisiscentrum
Postadres: Hertogstraat 53,BE-1000 BRUSSEL
Contactpersoon: Frederik Van Cutsem
Tel: +47 8160285
E-mail: Bullseye@ibz.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.crisis.ibz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358398


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Organisatie van de verplaatsingen voor de experten, hulpverleners uit diverse EU landen en medewerkers van de FOD Binnenlandse Zaken die deelnemen aan de workshops voor Bullseye 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 63700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht die als doel heeft de verplaatsingen te organiseren van de deelnemers aan vier workshops die in het kader van het EU-project Bullseye worden georganiseerd in 2020.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-28 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07