Fod Volksgezondheid Veiligheid Van De Voedselketen En Leefmilieu

VOOR DE UITVOERING VAN EEN STUDIE OVER CIRCULAIR BOUWEN EN RENOVEREN VOOR REKENING VAN DE FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres: Victor Hortaplein 40 ,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Fabrice Dehoux
Tel: +32 27433153
E-mail: Fabrice.dehoux@cfdd.be
Internetadres(sen): www.health.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356136


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
VOOR DE UITVOERING VAN EEN STUDIE OVER CIRCULAIR BOUWEN EN RENOVEREN VOOR REKENING VAN DE FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING 
Referentienummer: FOD VVVL-CFDD2019/03-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de uitvoering van een studie over over circulair bouwen en renoveren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Infosessie 07/11/2019