Mrmp-i/p - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

Kwartier BPO : Herstellen opslagtanks 5000m³ te Glons (4GLD) en Bassenge (4GLE)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Nancy Degroote
Tel: +32 24415463
Fax: +32 24439426
E-mail: nancy.degroote@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=354014


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kwartier BPO : Herstellen opslagtanks 5000m³ te Glons (4GLD) en Bassenge (4GLE) 
Referentienummer: MRMP-I/P-19IP835-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Kwartier BPO : Herstellen opslagtanks 5000m³ te Glons (4GLD) en Bassenge (4GLE)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-12
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-12
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-12
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De datum van opening wordt uitgesteld tot 12/12/2019.
Een Addendum zal binnenkort gepubliceerd worden.