Maatschappij Voor Stedelijke Inrichting - N.v. Van Publiek Recht

Uitnodiging tot indienen offerte - Overheidsopracht voor werken voor de tijdelijke bezetting van het regionale perceel - Weststation - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting - N.V. van publiek recht
Postadres: Brederodestraat 9,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Fabio DORE
Tel: +32 28993800
E-mail: f.dore@sau.brussels
Internetadres(sen): www.sau.brussels 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Overheidsopracht voor werken voor de tijdelijke bezetting van het regionale perceel - Weststation - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: GO 2019-05
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45111291
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopracht voor werken voor de tijdelijke bezetting van het regionale perceel - Weststation
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Omgevingswerken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Molenbeek-Saint-Jean
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Containers voor sociale wijkactiviteiten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Molenbeek-Saint-Jean
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
25 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Container voor conciërgeaccomodatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Molenbeek-Saint-Jean
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
25 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Enkel voor perceel 1: Referentie van werken waarbij de openbare ruimte en/of ontspanningsruimtes in open lucht worden ingericht 2. Enkel voor perceel 2, perceel 3: Referentie van omvorming en/of inrichting van minstens een zeecontainer tot gebruikte en/of bewoonde ruimte(n)

Eventuele minimumeisen:
1. 1 fiche in A4-formaat recto verso met minstens één pertinente referentie (gelijkaardig soort werken) van een project dat voorlopig of definitief werd opgeleverd, een bedrag vertegenwoordigt van > 50.000 EUR excl. btw, en met een oppervlakte > 1000 m²
2. 1 fiche in A4-formaat recto verso met minstens één pertinente referentie (gelijkaardig soort werken) van een project waarvan de voorlopige of definitieve oplevering heeft plaatsgevonden, en dat een bedrag vertegenwoordigt van > 50.000 EUR excl. btw
Vereiste erkenning: Perceel 1 : categorie C, klasse 1 ; Perceel 2 : categorie D, klasse 1 ; Perceel 3 : er is geen erkenning vereist


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-02 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-31


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van Staat
Wetenschapstraat, 37, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349470
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07