Gemeente Oudsbergen

Inrichting bibliotheek Opglabbeek - HVAC werken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Oudsbergen
Postadres: Dorpsstraat 44,BE-3670 Oudsbergen
Contactpersoon: Mevrouw Tanja Knoops
Tel: +32 89810103
Fax: +32 89853779
E-mail: tanja.knoops@oudsbergen.be
Internetadres(sen): www.oudsbergen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichting bibliotheek Opglabbeek - HVAC werken 
Referentienummer: 2019/26
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Hoek Kimpenstraat/Gildenstraat, 3660 Oudsbergen
II.2.4. Beschrijving
Bouwen van een bibliotheek, gelegen Kimpenstraat en Gildenstraat te Oudsbergen. Installaties voor verwarming, ventilatie en sanitair. 
II.2.7. Looptijd
85 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Overeenkomstig art. 39 KB 18-04-2017 verklaart de inschrijver door in te schrijven op deze opdracht, dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals bedoeld in art. 61, 62, 63 en 64 KB 18-04-2017. De aanbestedende overheid kan de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is alvorens de gunningsbeslissing te nemen. In dit geval zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken de persoonlijke situatie van de inschrijver te controleren. De aanbestedende overheid zal echter zelf de inlichtingen of documenten (RSZ, fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD-financiën en de verklaring voor niet-faillissement, bij werken: het bewijs van erkenning) aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen (= digiflow) gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn. Indien de aanbestedende overheid geen toegang heeft tot de documenten via digiflow kan hij dit attest opvragen aan de desbetreffende inschrijver.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische socialezekerheidswetgeving voegt bij zijn offerte een origineel R.S.Z.-attest dat aantoont dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid. Dit attest moet betrekking hebben op het laatste afgelopen kwartaal vóór de dag van de ontvangst van de offertes (artikel 62 § 3 KB 18-04-2017).Bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan 3.000 euro, of neemt hij in geval van uitstel van betaling de afbetalingen niet strikt in acht, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 62 en artikel 63 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.Indien de inschrijver evenwel personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, voegt hij bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar bij gevestigd is.2. De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. Het attest heeft betrekking op laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offerte.Buitenlandse inschrijvers moeten bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de fiscale bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.3. De inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes) of, bij gebreke daarvan, een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land waar de inschrijver gevestigd is.
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-16 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: gemeentehuis Opglabbeek, Gildenstraat 1, 3660 Oudsbergen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07