Dg Penitentiaire Inrichtingen

Preventief en curatief onderhoud van de evacuatiebuizen van de gevangenis van Nijvel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres: Willebroekkaai 33,BE-1000 Brussel
Tel: +32 475679678
E-mail: athanase.tshibangu@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358465


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Preventief en curatief onderhoud van de evacuatiebuizen van de gevangenis van Nijvel 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50800000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit opdracht betreft het preventieve en curatieve onderhoud van evacuatielijnen in de gevangenis van Nijvel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie BestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-10 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie Bestek

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07