Gemeente Oudsbergen

Inrichting bibliotheek Opglabbeek - inrichtingswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Oudsbergen
Postadres: Dorpsstraat 44,BE-3670 Oudsbergen
Contactpersoon: Mevrouw Tanja Knoops
Tel: +32 89810103
Fax: +32 89853779
E-mail: tanja.knoops@oudsbergen.be
Internetadres(sen): www.oudsbergen.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichting bibliotheek Opglabbeek - inrichtingswerken 
Referentienummer: 2019/26
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Hoek Kimpenstraat/Gildenstraat, 3660 Oudsbergen
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op alle werken noodzakelijk tot Inrichting van een casco bouw tot een nieuwe bibliotheek. Ligging: Hoek Kimpenstraat/Gildenstraat, 3660 Oudsbergen Opdrachtgever of opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Oudsbergen , Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen 
II.2.7. Looptijd
120 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (geen kopie!).Dit attest moet betrekking hebben op het laatste afgelopen kwartaal vóór de dag van de ontvangst vande offertes.Een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen.Dit attest moet betrekking hebben op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de dag van deontvangst van de offertes.
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De lijst van eventuele onderaannemers met bewijs van erkenning in de vereiste categorieën en klassen(artikel 12). Indien de identificatie nog niet bekend is, zal deze aan de aanbestedende overheid wordenbekendgemaakt alvorens een onderaannemer prestaties levert ter uitvoering van de opdracht. Deaannemer zal slechts beroep kunnen doen op een niet vermelde onderaannemer na schriftelijk envoorafgaand akkoord van het bestuur.

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-16 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-03-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-16
Plaatselijke tijd: 09:30
Adres: gemeentehuis Opglabbeek, Gildenstraat 44, 3660 Oudsbergen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 28/11/2019 om 09.00Op 28/11/2019 om 9 uur wordt er een plaatsbezoek georganiseerd waarbij een afgevaardigde van het Opdrachtgevend Bestuur en de architect of zijn afgevaardigde aanwezig zullen zijn. Om een geldige offerte in te dienen is dit plaatsbezoek verplicht. Attest van aanwezigheid wordt afgeleverd na het plaatsbezoek en wordt door de aannemer ingediend samen met zijn offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07