Dg Penitentiaire Inrichtingen

Levering hoogtewerker inclusief onderhoudscontract voor gevangenis van Merksplas


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres: Willebroekkaai 33,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25428243
Fax: +32 25428597
E-mail: kris.vermeiren@just.fgov.be
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358511


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
levering hoogtewerker inclusief onderhoudscontract voor gevangenis van Merksplas 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44481000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de levering en indienststelling van een hoogtewerker (nieuw of 2de hands (max. 3 jaar)) inclusief een onderhoudscontract voor de PI van Merksplas, Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-11-19 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07