Nationale Bank Van Belgie

Veiligheidssluitzegels met barcodes voor biljettencontainers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NATIONALE BANK VAN BELGIE
Postadres: de Berlaimontlaan 14,BE Brussel
Contactpersoon: DIENST AANKOPEN
Tel: +32 22215090
Fax: +32 22213106
E-mail: caa@nbb.be
Internetadres(sen): https://www.nbb.be/ https://www.nbb.be/


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Veiligheidssluitzegels met barcodes voor biljettencontainers 
Referentienummer: 2019-1530
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22410000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Veiligheidssluitzegels met barcodes voor biljettencontainers
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Veiligheidssluitzegels met barcodes voor biljettencontainers 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
1) Een verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017. 2) Het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De jaarrekeningen
Eventuele minimumeisen:
De jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Criterium 1: solvabiliteit (> 20%), Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1), Criterium 3: eigen vermogen (positief), Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief), Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande), Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande), Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Referentielijst van soortgelijke leveringen

Eventuele minimumeisen:
Een referentielijst van soortgelijke leveringen (veiligheidssluitzegels met barcodes) uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag. Minimum 1 geldige referentie.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-09 17:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-01-09
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL, FR
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Kandidaten uit derde landen buiten de EER kunnen slechts een aanvraag tot deelneming indienen indien zij een beroep kunnen doen op een internationaal verdrag zoals de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) die werd gesloten in het kader van de WHO. In die gevallen dienen zij een verklaring toe te voegen met een verduidelijking van de wettelijke basis op grond waarvan zij aan de opdracht deelnemen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349470
Fax: +32 22349842
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07