Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort

Uitbreiden van een wgc wijkgezondheidscentrum


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort
Postadres: Emilius Seghersplein 16,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Marc Smedts
Tel: +32 92261049
E-mail: marc.smedts@wgcbrugsepoort.be
Internetadres(sen): http://www.wgcbrugsepoort.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358467

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Ypsilon architecten
Postadres: Parkplein 20,BE-9000 Gent
Contactpersoon: arch. Mik Thielemans
Tel: +32 486767313
E-mail: mik@ypsilon-architecten.be
Internetadres(sen): http://www.ypsilon-architecten.be http://www.ypsilon-architecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
uitbreiden van een wgc wijkgezondheidscentrum 
Referentienummer: WGC Brugse Poort-18-211-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 85121100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
bouwen van een extra verdieping op een plat dak
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent
II.2.4. Beschrijving
uitbreiding met een extra verdieping op niveau +2 van circa 100 m2 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
volgens de administratieve bepalingen

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
volgens de administratieve bepalingen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
volgens de administratieve bepalingen

Eventuele minimumeisen:
D(5) - P1 ( 1) - D17 (2) - D18 ( 2)

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
volgens de administratieve bepalingen+ verplicht plaatsbezoek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-23 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-12-23
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Emilius Seghersplein 16 te 9000 Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
9000, BE-9000 Gent

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg
9000, BE-9000 Gent

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg
9000, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-07